Eiti prie turinio
Paslaugos pirkimo taisyklės

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1 PARDAVĖJAS – UAB „Kitoks miestas “, juridinio asmens kodas 303118462, registracijos adresas Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius.

1.2 PIRKĖJAS – klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis taisyklėmis ir jų pagrindu besinaudojantis automobilių parkavimo aikštelėje paslaugomis.

1.3 AIKŠTELĖS SAVININKAS – bendrovė, kuriai nuosavybės teise priklauso aikštelė ir su kuria Pardavėjas yra sudaręs sutartį dėl Aikštelės operavimo paslaugų teikimo.

1.4 AIKŠTELĖS – Aikštelės savininkui priklausančios uždaros automobilių parkavimo aikštelės, patekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais, kurių sąrašas pateikiamas tinklapyje www.parkuok24.lt;

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šios aikštelių internetinės rezervacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

2.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas internetinės rezervacijos tinklapyje.

3. Pirkimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas internetinėje rezervacijų sistemoje suformuoja ir pateikia paslaugos užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

4. Pardavėjo teisės

4.1 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti internetinės rezervacijos sistemos veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.2 Jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės rezervacijų sistemos darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine rezervacijų sistema.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinėmis rezervacijų paslaugomis suteikdamas paslaugą naudotis stovėjimo aikštele, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

5.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas paslaugas suteikti, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

5.3 Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos už suteiktas paslaugas, jei buvo neišnaudotos.

6. Pirkėjo teisės

6.1 Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas internetinėje rezervacijų sistemoje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1 Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas paslaugas šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

7.2 Pirkėjas, naudodamasis internetine rezervacijų sistemą, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7.3 Pirkėjas privalo vadovautis aikštelės naudojimosi taisyklėmis (11 punktas).

7.4 Pirkėjas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą Aikštelės savininkui ar bet kuriam kitam trečiajam asmeniui, kurio turtui ar sveikatai buvo padaryta žala, kilusią dėl Pirkėjo kaltės (tyčios arba neatsargumo) ar nuo jo priklausančių priežasčių.

7.5 Pirkėjas yra asmeniškai atsakingas už Aikštelėse statomos transporto priemonės, priklausančios ar valdomos Pirkėjo, saugumą ir joje paliktus Pirkėjui ar tretiesiems asmenims priklausančius daiktus.

7.6 Pirkėjas privalo užtikrinti, kad Pirkėjui priklausanti ar jo valdoma transporto priemonė yra techniškai tvarkinga (t. y., iš jos nebėga tepalas ir pan.), atitinka jai keliamus saugumo reikalavimus bei yra tinkama naudoti pagal paskirtį.

8. Paslaugos kainos

8.1 Paslaugų kainos internetinėje rezervacijų sistemoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

9. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas

9.1 Pirkėjas, internetinėje rezervacijų sistemoje, išsirenka jam tinkamą aikštelę, pasirenka laikotarpį ir įveda valstybinius automobilio numerius. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi suteikiant užsakytas paslaugas. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis bei patvirtina užsakymą.

9.2 Atsiskaityti galima naudojantis AB Swedbank, AB Seb bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, Akciju sabiedriba “Citadele banka” Lietuvos filialas, AB Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi tik Euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

10. Paslaugų naudojimas

10.1 Pirkėjas privalo nurodyti teisingą Regitros patvirtintą automobilio valstybinį numerį https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/numerio-zenklai/numerio-zenklu-tipai-ir-ju-aprasymai

10.2 Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo/išvažiavimo užkardos;

10.3 Palaukti kol kamera nuskaitys automobilio valstybinius numerius ir užkarda pasikels;

10.4 Automobiliai aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.

11. Aikštelės naudojimosi taisyklės

11.1 Su kiekvienos aikštelės taisyklėmis galima susipažinti aikštelių taisyklių stenduose ties kiekvienu įvažiavimu į aikštelę ir/arba tinklapyje www.parkuok24.lt prie kiekvienos aikštelės skiltyje „Svarbi informacija apie aikštelę“.

11.2 Pirkėjas privalo susipažinti su rezervuojamos aikštelės taisyklėmis iki įvažiavimo į atitinkamą Aikštelę.

11.3 Norint įvažiuoti į aikštelę reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

11.4 Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo užkardos;

11.4 Palaukti kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels užkarda;

11.5 Pakilus užkardai, įvažiuoti į aikštelę ir pasistatyti automobilį bet kurioje laisvoje vietoje jei nėra nurodyta, kad stovėjimo vieta yra rezervuota.

11.6 Norint išvažiuoti iš aikštelės reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

11.7 Apmokėti už stovėjimą (jei neturite rezervacijos ar esate ne nuolatinis klientas bei viršijote nemokamą stovėjimo laiką);

11.8 Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo užkardos;

11.9 Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels užkarda;

11.10 Pakilus užkardai išvažiuoti iš aikštelės.

11.11 Draudžiama statyti automobilius elektromobilių įkrovimo vietos, išskyrus atvejus, kai vieta naudojama pagal tiesioginę paskirtį, t.y. elektromobilio įkrovimui.

11.12 Automobiliai aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis;

11.13 Giežtai draudžiama palikti/laikyti netvarkingus ir/ar apgadintus automobilius. Nevažiuojantys automobiliai turi būti išgabenti iš automobilių parkavimo zonos per protingą terminą, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo automobilio patekimo į Aikštelę.

11.14 Apmokėjus parkavimo mokestį ne už savo automobilį, pinigai nėra grąžinami;

11.15 Automobilių parkavimo paslaugas teikianti UAB „Kitoks miestas“ bei Aikštelės savininkas nėra materialiai atsakingi už aikštelėje parkuojamų automobilių bei juose esančių asmenų ir/ar turto saugumą ir jokiais atvejais neprivalo atlyginti Pirkėjo patirtos žalos;

11.16 Pirkėjas kaip transporto priemonės savininkas/valdytojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą Aikštelės savininkui ar bet kuriam trečiajam asmeniui, kilusią dėl transporto priemonės savininko/valdytojo kaltės (tyčios arba neatsargumo);

11.17 Aikštelėse gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas siekiant užtikrinti išimtinai Pardavėjo arba Aikštelės savininko (o ne Pirkėjo) nuosavybės teise priklausančio turto apsaugą, garantuoti Aikštelės savininko (o ne Pirkėjo) valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Pardavėjo ir/arba Aikštelės savininko darbuotojų bei paslaugoms teikti Pardavėjo ir/arba Aikštelės savininko pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas visą parą. Pardavėjas ir/ar Aikštelės savininkas Pirkėjui neteikia jo turto saugojimo paslaugos. Visais atvejais Pirkėjas privalo kreiptis dėl žalos atlyginimo į asmenis dėl kurių kaltės ar nuo jų priklausančių priežasčių Pirkėjui ar jam priklausančiui turtui buvo padaryta žala.

11.18 Automobilių stovėjimo paslaugas šioje aikštelėje teikianti UAB „Kitoks miestas“ tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, automobilio valstybinio numerio fotonuotrauka ir kiti su paslaugos teikimu susiję tiesioginiai ir netiesioginiai asmenį identifikuojantys duomenys). Daugiau informacijos apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama www.citypro.lt skelbiamoje privatumo politikoje;

11.19 Aikštelės parkavimo įrangos gedimo atveju pranešti tel. Nr.: +370 686 66780.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).