Skip to content
Rules of service

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios aikštelių internetinės rezervacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.
2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas internetinės rezervacijos tinklapyje.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas internetinėje rezervacijų sistemoje suformuoja ir pateikia paslaugos užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti internetinės rezervacijos sistemos veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės rezervacijų sistemos darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine rezervacijų sistema.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinėmis rezervacijų paslaugomis suteikdamas paslaugą naudotis stovėjimo aikštele, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas paslaugas suteikti, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos už suteiktas paslaugas jei buvo neišnaudotos.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas internetinėje rezervacijų sistemoje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas paslaugas šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas, naudodamasis internetine rezervacijų sistemą, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Paslaugos kainos

7.1. Paslaugų kainos internetinėje rezervacijų sistemoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

8. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas

8.1. Pirkėjas, internetinėje rezervacijų sistemoje, išsirenka jam tinkamą aikštelę, pasirenka laikotarpį ir įveda valstybinius automobilio numerius. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi suteikiant užsakytas paslaugas. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis bei patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis AB Swedbank, AB Seb bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, Akciju sabiedriba “Citadele banka” Lietuvos filialas, AB Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi tik Euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

9. Paslaugų naudojimas

9.1. Pirkėjas privalo nurodyti teisingą regitros patvirtintą automobilio valstybinį numerį https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/numerio-zenklai/numerio-zenklu-tipai-ir-ju-aprasymai.
9.2. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo/išvažiavimo užkardos;
9.3. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinius numerius ir užkarda pasikels;
9.4. Automobiliai aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.

10. Aikštelės naudojimosi taisyklės

10.1.  Su kiekvienos aikštelės taisyklėmis galima susipažinti Taisyklių stenduose ties kiekvienu įvažiavimu į aikštelę.
10.2.  Norint įvažiuoti į aikštelę reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
10.2.1.  Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo užkardos;
10.2.2.  Palaukti kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels užkarda;
10.2.3.  Pakilus užkardai, įvažiuoti į aikštelę ir pasistatyti automobilį bet kurioje laisvoje vietoje jei nėra nurodyta, kad stovėjimo vieta yra rezervuota.

10.3. Norint išvažiuoti iš aikštelės reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
10.3.1.  Apmokėti už stovėjimą (jei neturite rezervacijos ar esate ne nuolatinis klientas bei viršijote nemokamą stovėjimo laiką);
10.3.2.  Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo užkardos;
10.3.3.  Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels užkarda;
10.3.4.  Pakilus užkardai išvažiuoti iš aikštelės.
10.4. Automobiliai aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis;
10.5. Apmokėjus parkavimo mokestį ne už savo automobilį, pinigai nėra grąžinami;
10.6. Automobilių parkavimo paslaugas teikianti UAB „Kitoks miestas“ bei aikštelės savininkas nėra materialiai atsakingi už aikštelėje parkuojamų automobilių bei juose esančių asmenų ir/ar turto saugumą;
10.7. Transporto priemonės savininkas/valdytojas atsako už aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl transporto priemonės savininko/valdytojo kaltės (tyčios arba
neatsargumo);
10.8. Automobilių stovėjimo paslaugas šioje aikštelėje teikianti UAB „Kitoks miestas“ tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, automobilio valstybinio numerio fotonuotrauka ir kiti
su paslaugos teikimu susiję tiesioginiai ir netiesioginiai asmenį identifikuojantys duomenys). Daugiau informacijos apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama
www.citypro.lt;
10.9. Aikštelės parkavimo įrangos gedimo atveju pranešti tel. Nr.: +370 686 66780.
11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force majoure).