Eiti prie turinio
Žalgirio g. 112

Žalgirio g. 112

SVARBI INFORMACIJA NUOMININKAMS!

Aikštelės naudojimosi taisyklės:

1. Prieš naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele (toliau – Aikštelė) Klientas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis aikštelės naudojimosi taisyklėmis (toliau – Taisyklės);

2. Įmonė – ECRE IV (Lithuania), UAB, kodas 305922309, kuriai nuosavybės teise priklauso Aikštelė;

3. Klientas – nuolatinis Aikštelės naudotojas arba svečias;

4. Norint įvažiuoti į Aikštelę reikia privažiuoti arčiau pakeliamojo užtvaro ir palaukti, kol bus nuskaitytas transporto priemonės valstybinis numeris. Nuskaičius transporto priemonės valstybinį numerį – užtvaras pasikelia;

5. Norint išvažiuoti iš Aikštelės reikia privažiuoti prie užtvaro ir palaukti, kol bus nuskaitytas transporto priemonės valstybinis numeris ir kol užtvaras pasikels;

6. Draudžiama siekti patekti į Aikštelę jei kelio užtvaras nėra pakilęs;

7. Kliento transporto priemonės valstybiniai numeriai turi būti švarūs, kitu atveju įranga jų nenuskaitys ir nebus galimybės įvažiuoti į Aikštelę ar iš jos išvažiuoti;

8. Įvažiuoti į Aikštelę transporto priemonėmis, kuriuose yra sumontuota automobilinė dujų įranga griežtai draudžiama;

9. Automobiliai Aikštelėje turi būti statomi ir eismas vykdomas vadovaujantis stovėjimo Aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis;

10. Draudžiama statyti automobilius elektromobilių įkrovimo vietos, išskyrus atvejus, kai vieta naudojama pagal tiesioginę paskirtį, t.y. elektromobilio įkrovimui;

11. Klientas privalo statyti transporto priemonę laisvoje, transporto priemonės dydį atitinkančioje Aikštelės vietoje, išskyrus tas stovėjimo vietas, kurios priskirtos konkrečiam Klientui (t.y. rezervuotose vietose);

12. Įmonė neįsipareigoja saugoti ir jokiomis aplinkybėmis neatsako už Aikštelėje stovinčių Klientų transporto priemonių ir jose esančių materialinių vertybių saugumą bei bet kokią žalą, atsiradusią dėl trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant vagystę, autoįvykį, stichinių nelaimių ar visais kitais atvejais, kai žala kyla ne dėl Įmonės kaltės;

13. Klientui sugadinus Aikštelėje esantį turtą ar kitaip padarius žalą Aikštelei ar Aikštelėje esančioms trečiųjų asmenų transporto priemonėms (pvz. išsiliejus transporto priemonės tepalams), Įmonė turi teisę tiesiogiai iš Kliento reikalauti žalos atlyginimo, šis privalo ją nedelsiant atlyginti. Įmonė taip pat turi teisę perduoti informaciją apie Kliento padarytą žalą tretiesiems asmenims, kurių turtui buvo padaryta žala dėl Kliento (įskaitant jo vardu ar su jo žinia veikiančių asmenų) kaltės ar nuo jo priklausančių priežasčių;

14. Įmonė neatsako už Klientui dėl trečiųjų asmenų kaltės ir/ar nuo jų priklausančių priežasčių padarytą žalą. Klientas privalo tiesiogiai kreiptis į asmenį, dėl kurio kaltės ar nuo jo priklausančių priežasčių Klientui ir/ar jo turtui buvo padaryta žala. Jeigu neįmanoma nustatyti asmens dėl kurio kaltės Klientui buvo padaryta žala, Klientas turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas, siekiant nustatyti kaltą asmenį;

15. Įgalioti Įmonės darbuotojai fiksuoja galimus pažeidimus (fotografuodami transporto priemonę ir atlikdami kitus reikalingus veiksmus), o surinktą medžiagą turi teisę perduoti atsakingoms institucijoms, jeigu Kliento transporto priemonė pastatyta nesilaikant Kelių eismo taisyklių reikalavimų ar nustatyti Taisyklių pažeidimai;

16. Kliento automobilio valstybinis numeris gali būti įtrauktas į nepageidaujamų klientų sąrašą uždraudžiant įvažiavimą į Aikšteles jeigu:

16.1. Iš Aikštelės išvažiavo nesumokėjęs už transporto priemonės stovėjimą;

16.2 Transporto priemonė buvo pastatyta netvarkingai – užimant daugiau nei vieną stovėjimo vietą, transporto priemonėms neskirtoje vietoje, kliudant eismui, užimant kitam asmeniui priskirtą stovėjimo vietą (įskaitant ženklų, žyminčių rezervuotą vietą, patraukimą/sukeitimą vietomis) ar kitaip pažeidžiant kelių eismo taisykles;

16.3 Transporto priemonės vairuotojas ar keleivis sugadino aikštelėje esančius įrenginius ar kitą turtą – iki bus pilnai atlyginta Įmonei padaryta žala;

16.4 Transporto priemonės vairuotojas ar keleivis pašalino, nulenkė ar patraukė užtvarą siekdamas įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Aikštelės.

17. Vaizdo stebėjimas Aikštelėse vykdomas siekiant užtikrinti išimtinai Įmonės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Įmonės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Įmonės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Įmonės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą;

18. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).